Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวทัศนีย์ ปุกปานันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้ากองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางภาวิณี วรรณโสภา
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวมัทธนา เทพพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางลัดดา แสงทอง
ครูดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม)
Responsive image
นางสาวประภัสสร ระวิสุวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร)
Responsive image
นางเรณุกา แซ่ย่าง
ครูผู้ดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1)
Responsive image
นางพิศมัย พิทยาสท้านภพ
ครูผู้ดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2)
Responsive image
นางสมหมาย ดาวงษ์
ครูผู้ดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี)
Responsive image
นางอริสา แซ่ม้า
ครูผู้ดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่)
Responsive image
นางจารุวรรณ ท้าววัฒนากุล
ครูผู้ดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย)
Responsive image
นางนงลักษณ์ แซ่ท้าว
ครูดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎณ์ 1)
Responsive image
นางอัญชลีพร รัตนกุลอธิติวุฒิ
ครูดูแลเด็กและก่อนปฐมวัย (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3)
Responsive image
นางสาวสุนิสา เชอมึกู่
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร)
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ เล่าประดับทรัพย์
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1)
Responsive image
นางสาวทิพวรรณ ยิ้มแย้ม
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1)
Responsive image
นางสาวเตือนใจ ยั่งยืนหิรัญ
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร)
Responsive image
นางเมษิณี พรหมคุณ
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี)
Responsive image
นางสาวณภัทรา แซ่โซ้ง
ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านใหม่ยอดคีรี
Responsive image
นางสาววาลี เกษตรกุลทรัพย์
ครูดูแลเด็ก ศพด.คีรีราษฎร์ 2
Responsive image
นางสาวฉันทนา แซ่ย่าง
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2)
Responsive image
นางสาวนภเกตน์ เสถียรหิรัณย์
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย)
Responsive image
นางธิติมา แสนหาญชัย
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย)
Responsive image
นางสาววรรณิศา โชติคัคนานต์
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่)
Responsive image
นางศศิวิมล ชัยรัตนกุลเดช
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่)
Responsive image
นางสาวรัตนาพร เชื้ออ่อน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวจิราภรณ์ แสงท้าว
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3)
Responsive image
นางสาวกุลรัตน์ สืบทวีพิภพ
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3)
Responsive image
นางสาวสุภาภรณ์ ทองสุระวิโรจน์
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2)
Responsive image
นางอทิตยา เหล่าเสรีภาพ
ครูดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th