Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

 โครงสร้างพื้นฐาน
      - ก่อสร้างบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และระบบไฟฟ้า
      - ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน 
      - ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ
      - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
      - ก่อสร้างทางเท้า
      - ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน
      - จัดทำศาลาประชาคมเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
      - ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน


ด้านเศรษฐกิจ
      - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
      - อบรมและอาชีพให้แก่ประชาชน
      - จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
      - จัดตั้งตลาดกลางในการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
      - สนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน
      - ส่งเสริมดำเนินการตามโครงการพระราชเสาวนีย์ 4 มาตรการหลัก
      - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
      - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในตำบล


ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
      - โครงการสร้างห้องสมุดประชาชน
      - โครงการการติดตั้งเสียงตามสาย
      - โครงการ Internet ตำบล เพื่อประชาชน โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอยู่ที่ อบต.
      - ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาตามวันสำคัญต่างๆ โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การทำบุญตักบาตร การบำเพ็ญกุศล ตามวันสำคัญทางศาสนา
      - สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นโดยการจัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน งานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสนับสนุนหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ เช่น งานวันเกษตรพบพระ
      - สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนโดยการสนับสนุนเด็กที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 กิโลเมตร
      - สนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน และมีความประพฤติเรียบร้อยด้านสาธารณสุข
      - กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยการซื้อทรายเคลือบสารเคมี (ทรายอะเบส)
      - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, โค, กระบือ
      - อุดหนุนสาธารณสุขด้านป้องกันโรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
      - พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ตัวโตเต็มวัย)
      - การรักษาพยาบาล
      - เจ้าหน้าที่การพัฒนาบุคลากร
      - การส่งเสริมสุขภาพ
      - การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
      - การฟื้นฟูสุขภาพ


ด้านสังคม
      - การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนชรา
      - การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
      - การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์
      - การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม สัมนาเพื่อระดมความคิดเห็น เป็นต้น
      - การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา
      - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ด้านการเมืองและการบริหาร
      -ให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ แก่ สมาชิก อบต. โดยการอบรม สัมมนาการ สาธิตการเลือกตั้งก่อนการลงสนามจริง
      - บำบัดและจำกัดขยะ

•จัดตั้งถังรองรับขยะตามหน้าบ้านและข้างถนน
•จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกป่าทดแทน
•ดูแลและสนับสนุนการรักษาป่าชุมชนต้นลำธาร
•จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
•จัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ เพื่อบริการประชาชน

 ด้านการส่งเสริมกีฬา
        - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี
        - ส่งเสริมลานกีฬา


ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
        - จัดให้มีการอบรม อปพร. ประจำหมู่บ้าน
        - พัฒนากลุ่มเยาวชน, กลุ่มสตรี, กลุ่ม, อสม. เป็นต้น


การดำเนินงานด้านอื่น ๆ
        1. การจัดทำประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ เพื่อต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ 
        2. สนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันต่อต้านยาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การก่อสร้างสนามกีฬา เป็นต้น
        3. จะสนับสนุนและสนองตอบนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างแท้จริง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th