Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกสนิท ดาวงษ์
ปลัด อบต.คีรีราษฎร์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางศศิธร ยาวิชัยป้อง
นักวิเคาะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางกฤติกา ภาพย์วิวัฒน์
นักบริหารงานทั่วไป
Responsive image
นางวารี ขวัญวารี
นักทรัพยากรบุคลากร
Responsive image
นายศุภอรรถ มะโนเสาร์
นิติกร
Responsive image
นายบุญนาค กิตติยังกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายราชัญ เลิศลาด
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางขนิษฐา ว่างเจริญกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวศรุดา ศรีไกรวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอภิชาติ ยั่งยืนปิยรัตน์
นักการภารโรง
Responsive image
นายวีรวัตน์ โชติคัคนานต์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายพงศภัค แซ่ว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายวีรศักดิ์ อาชาคีรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายบรรยงค์ แซ่ยั้ง
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายเช่ง แซ่ท้าว
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสุชาติ ชัยวรการ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายเย้ แซ่ว่าง
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายชนะชาติ ว่านเจริญรุ่ง
พนักงานดับเพลิง
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th