Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล
นายช่างสำรวจ รักษาราชการแทน หัวหน้ากองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล
นายช่างสำรวจ
Responsive image
Responsive image
นางสาวอรอนงค์ สุขสา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายราเชนทร์ แสงท้าว
ผู้ช่วยช่างโยธา
Responsive image
นายชโนทัย แซ่ย่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายสุนิชัย แสงจ๊า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
Responsive image
นายยา แซ่ย่าง
นักการภารโรง
Responsive image
นายธีรศักดิ์ แซ่ยั้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายธีรศักดิ์ แซ่กือ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
Responsive image
Responsive image
นางสาวนลพรรณ แซ่กือ
คนงานทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th