Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
จำนวนประชากร ครัวเรือนตำบลคีรีราษฎร์
  •   ณ  วันที่ 22 เดือน  เมษายน   2564  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  6,021  ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น   25,340  คน  เป็นชาย  12,764  คน  เป็นหญิง  12,576  คน 
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
บ้านอุ้มเปี้ยม
บ้านแม่ละเมา
บ้านป่าหวาย
บ้านป่าคา
บ้านร่มเกล้าสหมิตร
บ้านป่าคาใหม่
บ้านป่าคาเก่า
บ้านชิบาโบ
บ้านใหม่คีรีราษฎร์
บ้านใหม่ยอดคีรี
บ้านใหม่ดินแดง
บ้านห้วยไผ่
บ้านร่มเกล้าเจริญสุข
745
574
428
548
1,284
452
244
245
466
๑89
255
๑59
432
3,115
372
525
1,019
๑,663
1,000
596
771
996
550
908
๔67
๗82
2,929
๓80
๔64
1,001
๑,673
996
646
764
1,029
524
861
448
861
6}044
752
989
2,020
3,336
๑,996
1,242
๑,535
2,025
1,074
๑,769
915
๑,643
                       ยอดรวม          6,021 12,764 12,576 25,340
 
ประชากรของตำบลแยกออกเป็นวัยต่างๆ
วัยเด็ก (0 – 5 ปี)
วัยการศึกษา (6 –9 ปี)
วัยการศึกษา (10-14ปี)
วัยเยาวชน (15-19 ปี)
วัยเยาวชน (20-24 ปี)
วัยแรงงาน (25-29 ปี)
วัยแรงงาน (30-34 ปี)
วัยแรงงาน (35-39ปี)
วัยแรงงาน (40-49ปี)
วัยแรงงาน (50-59ปี)
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ชาย    1,302
ชาย    1,091
ชาย    1,183
ชาย    1,031
ชาย       918
ชาย       743
ชาย       618
ชาย       413
ชาย       646
ชาย      444
ชาย      373
หญิง    1,220
หญิง    1,053
หญิง    1,198
หญิง       963
หญิง       874
หญิง       675
หญิง       570
หญิง       424
หญิง       713
หญิง       486
หญิง       423
รวม   2,522
รวม   2,144
รวม   2,381
รวม   1,994
รวม   1,792
รวม   1,418
รวม   1,188
รวม      837
รวม  1,359
รวม     930
รวม     796


การศึกษา
-   โรงเรียนประถมศึกษา                                  6              แห่ง 
1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  2
2.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  3
3.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  4
4.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
5.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  3
6.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ  4
-    โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส           6            แห่ง
1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  2
2.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  3
3.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  4
4.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
5.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  3
6.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  จำนวน  8  แห่ง คือ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน25คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน  จำนวน 50 คน  ครูประจำศูนย์ 2  คน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์  1  หมู่ที่  9 มีเด็กอนุบาล 3 ขวบจำนวน  1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู  1 คน ต่อนักเรียน 25 คน   ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน   106   คน ครูประจำศูนย์  4  คน                               3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์  2  หมู่ที่  7  มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จำนวน  1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู  1 คน ต่อนักเรียน  25  คน  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 82  คน ครูประจำศูนย์  3  คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่  หมู่ที่  6 มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู  1 คน ต่อนักเรียน 25 คน  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน  58  คน  ครูประจำศูนย์ 3  คน
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5  มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ  จำนวน  1  ห้องเรียน มีสัดส่วนครู  1 คน ต่อนักเรียน  25  คน  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 68  คน  ครูประจำศูนย์  4  คน
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี  หมู่ที่  10  มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จำนวน  1  ห้องเรียน มีสัดส่วนครู  1  คน ต่อนักเรียน  25  คน  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน   58   คน  ครูประจำศูนย์  3  คน
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 บ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8 มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จำนวน 1  ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 80 คน    ครูประจำศูนย์  4  คน
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มเปี้ยม  บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 มีเด็กอนุบาล 3  ขวบ  จำนวน 1  ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 75 คน    ครูประจำศูนย์  2 คน 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                 -   วัด/สำนักสงฆ์                          3              แห่ง
                 -   โบสถ์(คริสจักร)                      17           แห่ง  ได้แก่
 
1.  คริสตจักรสัมพันธ์บ้านอุ้มเปี้ยม  หมู่ที่  1
2.  คริสตจักรร่มพระคุณไมตรีจิต  หมู่ที่  5
3.  คริสตจักรของพระคริสต์  1  หมู่ที่  5
4.  คริสตจักรของพระคริสต์  2  หมู่ที่ 
5     คริสตจักรของพระคริสต์  3  หมู่ที่  5                                                                                                                                                                                     
6.  คริสตจักรรวมสามัคคีธรรมสังกัดสภาสหกิจ  หมู่ที่  5
7.  คริสตจักรร่มเกล้า  2  คณะคริสตจักรแบ๊บติสาหุ  หมู่ที่  5                                                                                                                        
8. โบสถ์สัมพันธ์อบรมอนุชน-เยาวชน  หมู่ที่  5
9.  คริสตจักรพบพร  1  หมู่ที่  13
10. วัดคาทรอริกนักบุญยอเซฟ  กรรมกร (อาข่า)  หมู่ที่  5
11. คริสตจักรร่มเกล้าสหมิตร  1  หมู่ที่  13
12. คริสตจักรไมตรีจิตร่มเกล้า 2 หมู่ที่ 13         
13. คริสตจักรพบพร  2  หมู่ที่  5                         
14. คริสตจักรป่าคาใหม่  หมู่ที่  6                           
15. โบสถ์คริสตจักร  หมู่ที่  7
16. คริสตจักรบ้านร่มเกล้า 1  หมู่ที่ 9                                                                                                                            
17. คริสตจักรรวมไทย  11  หมู่ที่  11
 -   ศาลเจ้า            14           แห่ง
                การสาธารณสุข
                 -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคีรีราษฎร์   4   แห่ง
                 -   สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  2   แห่ง
                 -   สุขศาลา   1     แห่ง
 
                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                  -  ป้อมยามสายตรวจตำบลคีรีราษฎร์   2      แห่ง    ได้แก่  กิโลเมตรที่ 44  และกิโลเมตรที่ 48
                  -  จุดตรวจตำรวจเชิงดอย กม.49 สภ.พบพระ   1      แห่ง
                  -  ป้อม  อปพร.       1      แห่ง
                  -  ตชด.ภาค 6 กม.52    1    แห่ง
การโทรคมนาคม
                 -  ที่ทำการไปรษณีย์                1       แห่ง
บริการทางการเงิน      ตู้ เอ ที เอม      4        ตู้
 
การไฟฟ้า
 -  หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  12     หมู่บ้าน
 -  หมู่บ้านที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์     1      หมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
                                -  ลำน้ำ,ห้วย                            6          แห่ง
                                -  บึง , หนองและอื่น ๆ               3           แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                                -  ฝาย                                  16           แห่ง       
                                -  บ่อโยก , บ่อบาดาล              20           แห่ง
                                -  ประปาภูเขา                        26           แห่ง
                                -  ประปาหมู่บ้าน                     13          แห่ง
 
กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
                                -  ลูกเสือชาวบ้าน                2  รุ่น                     380        คน
                                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ        2  รุ่น                     100        คน
                                -  อาสาสมัครสาธารณสุข       2  รุ่น                     107        คน
                                -  กลุ่มอาชีพเกษตร                                             7        กลุ่ม
                                -  กลุ่มอาชีพค้าขาย                                             1        กลุ่ม
                                -  กลุ่มเย็บจักรทอผ้า                                            1        กลุ่ม
                                -  กลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน                                  3         กลุ่ม
 
 
                                                ข้อมูลด้านรายได้ของครัวเรือน
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
บ้านอุ้มเปี้ยม
บ้านแม่ละเมา
บ้านป่าหวาย
บ้านป่าคา
บ้านร่มเกล้าสหมิตร
บ้านป่าคาใหม่
บ้านป่าคาเก่า
บ้านชิบาโบ
บ้านใหม่คีรีราษฎร์
บ้านใหม่ยอดคีรี
บ้านใหม่ดินแดง
บ้านห้วยไผ่
บ้านร่มเกล้าเจริญสุข
20,430.01
31,731.92
25,217.90
24,687.06
42,485.80
41,179.37
30,337.20
29,697.65
65,919.71
21,982.30
32,629.20
26,214.08
42,485.80
 
รายชื่อ  กำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ในตำบลคีรีราษฎร์
                1.      หมู่  1  บ้านอุ้มเปี้ยม
                                                -   นายนิวัฒน์   อาชาวัฒนกุล          เป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็น กำนันตำบลคีรีราษฎร์
                2.      หมู่   2    บ้านแม่ละเมา
                                                -  นายวิทวัส  เฮงวัฒนสกุล              เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน
                3.      หมู่   3    บ้านป่าหวาย
                                                -  นายสุเมธ  ศรีธีระวัฒน์                  เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน
                4.     หมู่   4    บ้านป่าคา
                                                -  นายชาติชาย  แซ่ยาาง                  เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน
                5.     หมู่   5   บ้านร่มเกล้าสหมิตร
                                                -  นายอาตี๋   ยอลือ                          เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน
                6.    หมู่    6  บ้านป่าคาใหม่           
                                                -  นายใส่   แซ่ม                             เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน
                7.    หมู่   7  บ้านป่าคาเก่า
                                                -  นายภคิน  แสงอาชาชัย                  เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน
                8.    หมู่   8  บ้านชิบาโบ
                                                -  นายวีระพันธ์  มังกรอัศว                  เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน
                9.    หมู่   9  บ้านใหม่คีรีราษฎร์
                                                -  นายพีรพัฒน์    พิบูลธัญธนกิจ          เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน
                10.  หมู่   10 บ้านใหม่ยอดคีรี
                                                -  นายพนาไพร    แซ่ม้า                    เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน
                11.  หมู่   11  บ้านใหม่ยอดดินแดง                               
                                                -  นายวีรยุทธ์  มิ่งมานิต                     เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน
                12.  หมู่   12  บ้านห้วยไผ่                               
                                                -  นายมนตรี  แซ่ย่าง                         เป็น  ผู้ใหญ่บ้าน
                13. หมู่ที่ 13  บ้านร่มเกล้าเจริญสุข
                                                - นายกำพล    เข็มฤทธิ์                      เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน
 
การแบ่งเขตการเลือกตั้ง
-  จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขต 1 มี 1 คน แบ่งเป็น  9 เขต  เลือกตั้ง  โดยประชากรเป็นหลัก
                -  จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  มี 26  คน แบ่งเป็น  13  เขต และ 15 หน่วยเลือกตั้งโดยมีจำนวนประชากรเป็นหลัก  800   คน  เป็น 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ละ 2  คน คือ
 
                 หมู่ที่  1  บ้านอุ้มเปี้ยม                                                                      หมู่ที่  2  บ้านแม่ละเมา
                                1.  นายฉิ     แซ่ซ้ง                                                                      1.  นายพีรพัฒน์    แสนยาตระกูลกิจ
                                2.  นายประจวบ    แซ่กือ                                                               2.  นายหวัดยิ่ง     รักษ์แม่ละเมา
                หมู่ที่  3   บ้านป่าหวาย                                                                       หมู่ที่  4   บ้านป่าคา
                                1.  นายฮู    แซ่กือ                                                                       1.  นายปริญญา   ชีวาพนาคีรี
                                2.  นายบารมี    ศรีไกรวรรณ                                                           2.  นายหย่า    แซ่ย้าง
                หมู่ที่  5   บ้านร่มเกล้าสหมิตร                                                          หมู่ที่  6   บ้านป่าคาใหม่
                                1.  นายสรรเสริญ    พรอันไพบูลย์                                                     1.  นายเล่าจ๊ะ    อาชาคีรี
                                                                                                                                2.  นายสมเดช   ท้าววัฒนากุล (ประธานสภา)
                หมู่ที่  7   บ้านป่าคาเก่า                                                                       หมู่ที่  8   บ้านชิบาโบ                                                                                                          
                                 
1.  นายหยี่    แซ่ม้า                                                                        1.  นายป๋อ   แซ่ย่าง
                               2.  นายสงกรานต์   แซ่ย้าง                                                               2.  นายพลวุฒิ   แซ่ม้า
                หมู่ที่  9   บ้านใหม่คีรีราษฎร์                                                             หมู่ที่  10  บ้านใหม่ยอดคีรี                               
                               1.  นายธนกร    รุ่งธนาดุล                                                              1.  นายพิทักษ์    หทัยพิชิตชัย  (เลขานุการสภา)
                               2.  นายวิชัญ    แซ่ท้าว                                                                 2.  นายตั๋ว    แซ่ยั้ง
                หมู่ที่  11  บ้านใหม่ดินแดง                                                           หมู่ที่  12  บ้านห้วยไผ่
                                1.  นายณัฐภัทร  คงภูผา                                                               1.  นายสรวิศ    แซ่มี  (รองประธานสภา)
                                2.  นายไพศาล   เหล่าเสรีภาพ                                                       2.  นายสว่าง    ชาตพุทธิ
                หมู่ที่  13  บ้านร่มเกล้าสหมิตร                                                                                                                                                                 
                                1.นายวินัย   อยู่เหล่าพานิช                     
                                2.นายสมศักดิ์    หลีชัยกุล
นายชานน        โชติคัคนานต์      เป็น    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์                                      
นายชีเพ่          พ่อคำ                  เป็น    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์                                                                           
นายอภิสิทธิ์     ชัยรัตนกุลเดช     เป็น    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์                                                

นายยิ่ง            แซ่ว้าง                 เป็น     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th