Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน หัวหน้ากองคลัง
Responsive image
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรีจิราพร พร้อมมิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นายประเทือง แซ่กือ
นักวิชาการคลัง
Responsive image
นางสาวเบญญทิพย์ พรมขัดจา
นักวิชาการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวทิพย์อาพร แสนยาเจริญกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวมนัสนันท์ เพชรจรัสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวมนสิชา จันทร์พิทยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวภัทรพรรณ สินวิริยะนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
ว่าที่ร้อยเอกดำรง กำเนิดบรรพต
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th